Barion Pixel

Ochrana soukromí, cookies & GDPR

Zásady soukromí

Hanácký folklorní spolek dbá na ochranu soukromí a osobních údajů, což považuje za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence důvodu pro zpracování osobních údajů.

Abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, přečtěte si prosím Zásady ochrany soukromí, v nichž zjistíte, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Hanácký folklorní spolek může mít postavení správce, společného správce či zpracovatele. Pokud spolek určuje účely a prostředky zpracování, je správcem osobních údajů. Bez ohledu na postavení spolku Vás tímto způsobem informujeme o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro poskytnutí právní služby, kterou si s námi sjednáváte. Pokud vystupujeme jako zpracovatelé osobních údajů, platí, že osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu, ale pouze z důvodů nezbytných pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popř. pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. Tak činíme s přihlédnutím k postavení spolku a jeho zákonným povinnostem.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Z českých právních předpisů je to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně dohodnuto ve smlouvě o poskytování právních služeb.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako spolek můžeme nebo musíme osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím příjemců:

  • účetním a daňovým poradcům spolku;
  • v případě pojistné události pojišťovně a dalším subjektům, pokud tato povinnost plyne z uzavřené pojistné smlouvy;
  • dalším osobám a subjektům, pokud to z povahy poskytovaných služeb plyne.

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního důvodu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů, přičemž osobní údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

COOKIES

Naše webové stránky využívají cookies třetích stran (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Tyto malé datové soubory se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu způsobu užívání těchto webových stránek jejími uživateli.

Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů internetových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další stranou.

Informace o užívání našich stránek vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny a uložen na serverech třetích stran, které budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, určených pro jejich provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být poskytnuty dalším osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takové osoby tyto informace zpracovávat třetí stranu. Třetí strana nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Všechny moderní prohlížeče umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit podle své potřeby. Více o cookies na se dozvíte např. na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Využíváme zejména následující cookies:

  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Facebook Pixel
  • Sklik

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Každý má právo se na nás kdykoli obrátit, aby získal informace o zpracování svých osobních údajů.

Každý má právo požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz. Každý má dále právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Právo na přenositelnost údajů však nikomu nenáleží, neboť zpracování osobních údajů neprovádíme automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů v elektronické podobě.

Každý má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Každému náleží právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Tyto Zásady soukromí budeme v případě potřeby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.