Barion Pixel

O hanáckyho kohóta – Zpěváček 2018/2019 (termíny a propozice)

O HANÁCKYHO KOHÓTA 2019

Jednotné propozice postupových přehlídek dětí
v sólovém zpěvu lidových písní

Cílem všech místních, regionálních a nadregionálních přehlídek a soutěží je podpora přirozené zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni, ale i umožnění společného vystoupení dětí z různých koutů Moravy.“

Obecné informace

 • Přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní z Hané je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací ve věku od 3 do 15 let včetně. Rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2019.
 • Účastník se představí nejlépe v lidovém kroji a zásadně s písněmi z Hané, Malé Hané nebo Lipenského/Hostýnského Záhoří).
  U dětí žijících ve větších městských aglomerací (např. Olomouc) může být u jedné písně zohledněna příslušnost k regionu, jehož materiál zpracovává národopisný soubor, který dítě navštěvuje.
 • Každý účastník zazpívá dvě lidové písně a capella (bez hudebního doprovodu). Dětem do 10 let doporučujeme zpívat obě písně rytmické, u zpěváků ve věku 10–15 let by jedna píseň měla být volného, rubatového charakteru a druhá spíše rytmická. Písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů nebo dechové hudby.
  : V případě postupu do regionálního (krajského) a příp. dál do moravsko-slezského kola přehlídky zůstane volnější píseň bez doprovodu, při druhé bude účastníka instrumentálně doprovázet cimbálová muzika.
 • Zvolené 2 písně není možné po okresním kole již měnit s ohledem na připravené hudební úpravy (doprovod muziky).
 • Délka písně není limitována počtem slok, obvykle stačí 2-3 sloky. Pořadatelé věří ve zdravý úsudek všech, kteří dětem s přípravou na přehlídku budou pomáhat. Není povoleno zpívat blok sestavený z více písní.
 • Zpěváčci se soutěže účastní na vlastní náklady.
 • Před samotným zpíváním doporučujeme dětem udávat jeden základní tón nebo souzvuk, na podiu v místě konání jednotlivých kol musí být pro tyto účely k dispozici klavír.
 • Výkony soutěžících posoudí odborná porota, a to podle následujících kritérií:
  • obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu)
  • obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem a témbrem)
  • regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, volba písně přiměřená k věku interpreta)
  • celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu
  • v zájmu jednotného hodnocení bude porotám okresních kol v regionu Haná předsedat zástupce delegovaný Hanáckým folklorním spolkem

Místní a okresní přehlídky

 • Do krajského kola lze postoupit výhradně z okresní úrovně; každý zpěváček se smí účastnit pouze jednoho okresního kola, není ale podstatné kterého. Okresní kola přehlídky se konají:
  • v Prostějově 13. prosince 2018 v Klubu DUHA, Školní 4,
   přihlášky zasílejte do 4. 12. 2018 na vaskova@prostejov.eu
  • v Kroměříži 20. února 2019 v Domě kultury, Tovačovského 2828, přihlášky zasílejte na zilinska@mesto-kromeriz.cz
  • v Přerově 23. února 2018 (místo bude upřesněno), přihlášky zasílejte na bouchalovadasa@seznam.cz
  • v Olomouci 21. března 2019 v 9:30 na ZUŠ Iši Krejčího, Na Vozovce 32,
   přihlášky zasílejte do 10. 2. 2018 na zpevacek@hanfos.cz
  • v Šumperku 2. dubna 2019 ve SVČ Doris, Komenského 9,
   do okresního kola je nezbytné postoupit ze základních kol v Šumperku, Zábřehu nebo Mohelnici. Informace na souteze@doris.cz nebo u paní Vláčelové, SVČ Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk
 • Do přihlášky uvádějte: jméno, příjmení a datum narození účastníka, telefon a email účastníka i jeho rodiče, úplnou adresu bydliště a PSČ, reprezentovaný region, jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce a příp. také navštěvovanou školu (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ) a folklorní soubor či muziku.
 • Na základě hodnocení výkonů vybere porota okresního kola celkem max. 5 zpěváčků do 10 let, a po 3 v kategoriích 10-11 let a 12-15 let, bez určení pořadí. Ti postoupí na regionální (celohanáckou) přehlídku v Prostějově. Po proběhnutí okresního kola za bezodkladné předání přihlášek všech postupujících do regionálního kola odpovídá pořadatel okresního kola. U kategorií 10-11 let a 12-15 let jsou nutné také notové zápisy obou zpívaných písní, včetně úplných textů a uvedení tóniny, v níž je píseň interpretována. Doporučujeme také předat zvukový nebo video záznam obou písní v podání postupujícího.

Krajská (regionální) přehlídka

 • Přehlídka regionu Haná, Malá Haná a Hostýnské/Lipenské Záhoří pod názvem O hanáckyho kohóta proběhne v neděli 14. dubna 2019 v klubu DUHA v Prostějově (Školní 4, 1. patro). Pořadatelem regionální přehlídky je Město Prostějov, prostřednictvím DUHA Kulturního klubu u hradeb. Odborným garantem postupu do moravsko-slezského semifinále přehlídky Zpěváček – Děti a píseň je Hanácký folklorní spolek.
  • Regionální přehlídka se dělí do těchto věkových kategorií (rozhodující je věk účastníka dosažený k 31. 12. 2019):
   • děti 3–9 let
   • děti 10–11 let
   • děti 12 –15 let včetně
  • Do přehlídky lze postoupit pouze rozhodnutím poroty některého z okresních kol. V individuálních případech může garant regionální přehlídky udělit výjimku a povolit účast v krajské přehlídce také zájemci, který neprošel žádným z místních kol. O výjimku je nutné požádat nejpozději do 28. 2. 2019 na info@hanfos.cz a doplnit žádost audio nebo video záznamem 2 vybraných písní, včetně jejich notových zápisů.
  • Účastníci v kategoriích 10-11 let a 12-15 let budou v rytmičtější písni doprovázeni cimbálovou muzikou.
  • Celé dopoledne 6. 4. 2019 budou probíhat zkoušky cimbálové muziky s účastníky ve věku 10-15 let.
  • Přehlídka s hodnocením poroty bude zahájena 6. 4. 2019 ve 14 hodin a bude na ni zvána veřejnost i členové folklorních souborů.
  • Na základě hodnocení výkonů vybere porota krajské přehlídky 2 účastníky bez určení pořadí, které region Haná prostřednictvím garanta vyšle do zemského (moravsko-slezského) kola přehlídky Zpěváček – Děti a píseň. Porota také určí 1 náhradníka.

Zemská a celostátní přehlídka (pořádá BROLN Brno)

 • Moravsko-slezská přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne s největší pravděpodobností v květnu 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Celostátní přehlídka Zpěváček – Děti a píseň proběhne s největší pravděpodobností v červnu 2019 v Brně.

Workshop před krajskou přehlídkou

Také letos nabízíme možnost setkání zpěváčků i dospělých podporovatelů dětského zpívání ještě před krajskou přehlídkou Hané. Podle zájmu upravíme program a případně termín tak, aby byl workshop co nejpřínosnější všem, kteří chtějí hanáckou lidovou písničku zpívat. Dejte nám vědět své náměty na program workshopu na zurek@hanfos.cz

Těšíme se na všechny zpěváčky!

Honza Žůrek, tel. 736 671 583, zurek@hanfos.cz

člen rady Hanáckého folklorního spolku,
odborného garanta postupové přehlídky v regionu Haná

PŘIHLÁŠKA DO PŘEHLÍDKY „O HANÁCKYHO KOHÓTA 2019“

jméno a příjmení účastníka:

datum narození účastníka:

kontaktní adresa, PSČ:

telefon účastníka: email účastníka: …………………………………………..

tel. rodiče/učitele: email rodiče/učitele: …………………………………………..

prezentovaný region: Haná / Malá Haná / Hostýnské (Lipenské) Záhoří

škola (MŠ / ZŠ / SŠ / ZUŠ):

člen(ka)­ folklorního souboru / muziky:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely účasti v přehlídce.

Souhlasím, aby osobní údaje účastníka přehlídky byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám, výhradně za účelem výše uvedené účasti v přehlídce.

Souhlasím s tím, aby Hanácký folklorní spolek zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání výše uvedené přehlídky ve školním roce 2017/2018.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Přihlašuji výše uvedeného účastníka, souhlasím s pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů jeho účasti v přehlídce a s propozicemi přehlídky O hanáckyho kohóta 2019, jak jsou uvedeny na www.hanfos.cz

…………………………………………… ……………………………………………………….

datum jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce